Najwyższy wynik w Powiecie Kraśnickim z egzaminu gimnazjalnego!
Dwa razy w tygodniu zajęcia na pływalni!
Dodatkowe zajęcia z języków obcych!
Indywidualne podejście do ucznia - klasy maksymalnie 15-osobowe!

Regulamin zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności uczniów

Kółko plastyczne

  1. Ilość godzin, termin, forma zajęć ustalane są przez prowadzącego zajęcia i zatwierdzone przez dyr. Szkoły
  2. Nauczyciel prowadzi dokumentację zajęć w formie zatwierdzonej przez dyr. Szkoły
  3. Udział w zajęciach jest bezpłatny i dobrowolny
  4. Uczestnicy zajęć mają zapewnione wszystkie potrzebne materiały i przybory.
  5. Na zajęcia uczniowie zapisują się przez przyniesienie wypełnionej deklaracji przez rodzica/ prawnego opiekuna, którą przechowuje nauczyciel prowadzący.
  6. Liczba uczestników nie przekracza 8 osób, w przypadku większej liczby chętnych utworzona jest lista rezerwowa
  7. Nauczyciel może nie wyrazić zgody na udział ucznia w zajęciach lub wyłączenie go z zajęć (czasowe lub stałe) w związku z nieprzestrzeganiem przez ucznia zasad właściwego zachowania określanego przez Statut Szkoły oraz zasady ustalane przez nauczyciela i uczniów uczestniczących w danych zajęciach.
  8. Nauczyciel może odwołać zajęcia z ważnych powodów najpóźniej na 1 dzień przed odwołanymi zajęciami ( w wyjątkowych wypadkach w dniu odbywania się zajęć –wówczas uczniowie klas I-III przebywają w świetlicy szkolnej)
  9. Uczniowie klas I-III po skończonych zajęciach mają obowiązek udać się do świetlicy szkolnej (o ile nie zostali wcześniej odebrani przez rodzica/opiekuna)
  10. Jeżeli uczestnik opuścił zajęcia po raz trzeci bez usprawiedliwienia rodzica(w formie ustnej, pisemnej, telefonicznej lub mailowej) zostaje wypisany z zajęć a na jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej.