Najwyższy wynik w Powiecie Kraśnickim z egzaminu gimnazjalnego!
Dwa razy w tygodniu zajęcia na pływalni!
Dodatkowe zajęcia z języków obcych!
Indywidualne podejście do ucznia - klasy maksymalnie 15-osobowe!

Kraśnickie Towarzystwo Edukacyjne realizuje projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, który finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnychi zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt trwa od 1 sierpnia 2011 do 31 lipca 2012r. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie zainteresowań uczniów szczególnie zdolnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia. Staramy się zapewnić każdemu dziecku, realizującemu I etap kształcenia w Społecznej Szkole Podstawowej KTE w Kraśniku, ofertę edukacyjną zgodną z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi. Jednocześnie chcemy zwiększyć stopień i wykorzystanie aktywizujących metod nauczania.

Projektem objęci są wszyscy uczniowie klas I-III, dla których odbywają się następujące zajęcia dodatkowe:

  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu prowadząca: K. Szumna

  • zajęcia korekcyjne prowadząca: M. Pawłowska-Zielonka

  • zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne prowadząca: G. Wojtak

  • zajęcia rozwijające uzdolnienia językowe prowadząca: M. Wcisło

  • zajęcia rozwijające uzdolnienia informatyczne prowadząca: M. Niekra

  • zajęcia rozwijające uzdolnienia plastyczneprowadząca: B. Ciastek

W ramach realizacji projektu zostały zakupione już  pomoce dydaktyczne do zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu m.in.: opowieści ortograficzne, mały teatr, ruchomy alfabet, wesołe literki, słówkomania, kreatywna tablica magnetyczna. Do prowadzenia zajęć rozwijających uzdolnienia matematyczne i informatyczne  zostały zakupione karty matematyczne i programy komputerowe. Jedna z sal została wyposażona w projektor multimedialny i ekran.  Do prowadzenia zajęć rozwijających uzdolnienia plastyczne zakupione zostały materiały plastyczne. Na zajęcia rozwijające uzdolnienia językowe zakupione zostały książki i gry edukacyjne. Do zajęć korekcyjnych zostały zakupione m.in. pasy wypornościowe, maty pływające, płetwy, piłki. Wszystkie te pomoce wzbogacają proces dydaktyczny, aktywizują uczniów, rozwijają myślenie twórcze,  ułatwiają poznawanie rzeczywistości i zdobywanie umiejętności oraz usprawniają proces nauczania i uczenia się.

http://www.projektefs.szkolaspoleczna.krasnik.pl