Najwyższy wynik w Powiecie Kraśnickim z egzaminu gimnazjalnego!
Dwa razy w tygodniu zajęcia na pływalni!
Dodatkowe zajęcia z języków obcych!
Indywidualne podejście do ucznia - klasy maksymalnie 15-osobowe!

KTE

Kraśnickie Towarzystwo Edukacyjne istnieje od 1991 roku.

26 lutego 1991 roku uzyskało zgodę Ministra Oświaty na uruchomienie z dniem 1 września 1991 roku Szkoły Społecznej w Kraśniku.

Od tego czasu KTE jest organem nadzorującym i prowadzącym Społeczną Szkołę Podstawową i Społeczne Gimnazjum.

Członkami KTE są rodzice uczniów, nauczyciele i sympatycy Szkół Społecznych w Kraśnika.

 

Zarząd Kraśnickiego Towarzystwa Edukacyjnego:

 

Prezes Monika Machulak  

Zastępca Joanna Rzepecka

Członek Zarządu Katarzyna Szumna

Członek Zarządu Fabian Plapis

 

Celem Towarzystwa jest:

1. Powoływanie, zorganizowanie i prowadzenie placówek oświatowo - wychowawczych typu:

a) przedszkoli,

b) szkół podstawowych,

c) gimnazjów,

d) szkół ponadgimnazjalnych.

2. Wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania możliwości edukacyjnych i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych.

3. Inicjowanie działalności propagującej postawy:

a)proekologiczne;

b)wychowania w trzeźwości;

c)prozdrowotne;

d)proeuropejskie.

4. Popularyzowanie wiedzy historycznej, literatury, sztuki i najnowszych zdobyczy naukowych i technicznych.

5. Gromadzenie środków materialnych i finansowych na rzecz programu wychowania, realizowanego w placówkach, określonych w pkt. 1,  podpunktach: a, b, c, d.

6. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

W 29 listopada 2006 roku KTE uzyskało status organizacji pożytku publicznego i została zarejestrowana pod numerem KRS: 40665.

Dzięki temu KTE może zdobywać fundusze na realizację zadań statutowych, a tym samym podnosić jakość pracy szkół społecznych i wzbogacać ofertę edukacyjną dla dzieci i młodzieży .      

 

Kraśnickie Towarzystwo Edukacyjne nr KRS 40665

Bank Pekao S.A. III o/Kraśnik

48 1240 2483 1111 0000 3334 8395

Informacje o tym, jak przekazać 1% podatku można znaleźć w zakładce Organizacja pożytku publicznego lub kliknąć na ikonce poniżej.

 

W 2007 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dla organizacji pożytku publicznego. Prezentujemy podstawowe zasady.

Kto może przekazać 1% podatku organizacjom?

podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.
Jak przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?

Wybrać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1%. Organizacje te znajdziemy na liście publikowanej przez Ministra Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym. Lista ma zostać opublikowana do końca roku. Na liście znajdą się organizacje, które będą miały status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego (czyli na 30 listopada 2007 roku) i które mają prawo otrzymywać 1% (tzn. nie prowadzą działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami). Do tej pory to podatnik miał obowiązek sprawdzić, czy organizacja, której chce przekazać 1% nie prowadzi takiej działalności. Teraz zrobi to za niego Minister Sprawiedliwości.
Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28). W zeznaniu podajemy nazwę organizacji oraz numer jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Kraśnickie Towarzystwo Edukacyjne

nr KRS 40665 Bank Pekao S.A. III o/Kraśnik

48 1240 2483 1111 0000 3334 8395

3. Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy
w terminie do 3 miesięcy.
Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.
Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji

Informacje o organizacjach pożytku publicznego można znaleźć na stronie www.pozytek.ngo.pl